Kvalitetssikring på VUC Storstrøm

Formålet med VUC Storstrøms kvalitetssikring er løbende at udvikle og forbedre kvaliteten af vores uddannelser, undervisningen og VUC Storstrøm som helhed. På VUC Storstrøm arbejder vi hele tiden med at sikre høj kvalitet i vores uddannelser, gode studiemiljøer for vores kursister og en god arbejdsplads for vores medarbejdere. Derfor arbejder vi løbende med evaluering af undervisning, samt trivsel blandt kursister og medarbejdere.

 

Med undervisning i 6 byer - Faxe, Vordingborg, Næstved, Nykøbing F, Nakskov og Maribo - tilbyder vi unge og voksne almene, kompetencegivende og studieforberedende fag fra laveste til højeste gymnasiale niveau så tæt på borgerne, som muligt.

 

Kvalitetssikring bruges fremadrettet og hjælper os med at udvikle og forbedre vores uddannelser og undervisning og dermed understøtte, at alle vores kursister modtager undervisning af høj kvalitet, passende faglige udfordringer og støtte til at gennemføre deres uddannelse med det bedst mulige resultat.

 

VUC Storstrøm arbejder systematisk med kvalitetssikring inden for

 

 

Der er nedsat et Kvalitetsudvalg, som skal sikre, at alle led i kvalitetssikringen opretholdes.

Medlemmerne i Kvalitetsudvalget er følgende:

Herudover er to kursister meldt ind:

 

Milla Maj Langstrup Pedersen, Nakskov

Frederik Andersen, Næstved

Pædagogisk udvikling

 

VUC Storstrøms overordnede pædagogiske mål tager afsæt i et rummeligt, inkluderende og anerkendende voksenpædagogisk læringsmiljø.

 

VUC Storstrøm tilbyder almen kompetencegivende undervisning, der har til formål at forbedre voksnes almene kundskaber og færdigheder med henblik på:

 

  • at give forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund
  • at forstå og påvirke egen livssituation
  • at give forudsætninger for videregående uddannelse
  • at matche kravene på arbejdsmarkedet
  • at styrke digital dannelse

 

VUC Storstrøms pædagogiske udvikling på underviserniveau:

 

  • I de pædagogiske råd afholdes tre årlige møder, hvor underviserne drøfter og rådgiver ledelsen i pædagogiske spørgsmål.
  • I fagnetværkene afholdes jævnlige møder, hvor underviserne sørger for at følge med i fagenes udvikling mht. indhold, didaktik, nye kurser osv. Fagnetværkene udvikler beskrivelser af deres område og samler materialer, så nye undervisere kan finde hjælp og inspiration til deres undervisning.

Evaluering af undervisningen

 

Evaluering af undervisningen og aktiv brug af feedback er en del af praksis som underviser på VUC Storstrøm.

 

VUC Storstrøm evaluerer for at:

  • fastholde kursisten i et personligt og fagligt udviklende forløb
  • styrke kursisten i at finde det rette fokus i sit uddannelsesforløb
  • sikre medejerskab for både undervisere og kursister i en tæt relation

 

Evaluering følger nedenstående plan:

 

 

Udvikling af uddannelsesudbud

 

VUC Storstrøm udvikler fleksible fagtilbud i dialog med relevante samarbejdspartnere – så de matcher efterspørgslen i lokalområdet blandt unge og voksne, der ønsker at kvalificere sig til videre uddannelse.

 

Vi planlægger vores uddannelser, så de gør kursisterne klar til at komme videre med beskæftigelse, arbejdsliv, uddannelse, personlig udvikling og medborgerskab.

 

Vi lægger vægt på faglighed og fornyelse. Det er et mål for VUC Storstrøm at integrere ny viden og forskning i uddannelserne. På den måde bliver de kontinuerligt udviklet og matcher samfundets, arbejdsmarkedets og kursisternes behov.

 

Gennemførelse og karakterer

 

VUC Storstrøm følger kursisternes gennemførelse og karakterer på alle uddannelsesretninger. Hvert år i oktober analyseres gennemførelsestal og karaktergennemsnit for det foregående skoleår for at få et overblik over udviklingen og iværksætte indsatser, hvis der er brug for det.

 

Vi drøfter tallene i kvalitetsudvalget, i ledergruppen og i Pædagogisk Råd. Efterfølgende iværksættes eventuelle indsatser i direkte samspil med fagnetværkene.

 

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner, som videreuddanner vores kursister

 

VUC Storstrøm har et tæt samarbejde med aftagerne om uddannelsesudbud og tilrettelæggelser. Vi tilbyder vores kursister karrierelæringsforløb på Absalon og Zealand og samarbejder tæt med Studievalg Sjælland om studiepraktik. 

 

Opgørelser over kursisters overgang til videre uddannelse

 

VUC Storstrøm følger HF-dimittendernes videre færd i uddannelsessystemet. Heraf ses, hvor mange af dimittenderne, som har afsluttet deres HF med ét eller flere fag, der er begyndt på en videregående uddannelse. Undersøgelsen viser også, hvilke uddannelser de er begyndt på.

 

VUC Storstrøm følger HF-dimittenderne over en periode på to år. Ved hver undersøgelse analyserer vi den aktuelle samt den forrige dimittendårgang. Analyserne bliver anvendt til at kvalificere den strategiske planlægning af uddannelsernes dimensioneringer og profiler.

 

For AVU-kursister bliver der tilrettelagt særlige forløb og vejledningsindsatser for at få flest muligt kursister videre til en erhvervsuddannelse eller til HF. Vi sigter mod en klar faglig og pædagogisk sammenhæng mellem AVU og HF. 

 

Offentliggørelse af studieplaner og undervisningsbeskrivelser

 

Ved indskrivning på VUC Storstrøm får alle, via en studievejleder, udarbejdet en overordnet uddannelsesplan.

 

På de enkelte hold har underviseren/teamet ansvaret for at udarbejde og oplyse kursisterne om studieplanen for faget. På den måde bliver kursisterne bekendt med den overordnede planlægning af forløbet.

 

Hvert underviserteam og hver underviser udarbejder ved afslutningen af et forløb en undervisningsbeskrivelse. Den skal beskrive de enkelte undervisningsforløbs indhold, omfang, særlige fokuspunkter og hvilke arbejdsformer, der har været praktiseret. På VUC Storstrøm opfordrer vi til, at man i fagnetværkene udveksler konkrete erfaringer med henblik på at kvalitetssikre beskrivelserne.

 

Undervisningsbeskrivelserne er tilgængelige på VUC Storstrøms hjemmeside senest 14 dage før prøveplanens offentliggørelse.

 

Censorindberetninger

 

Hvis en censor konstaterer, at kravene til prøven ikke er opfyldt, eller prøveafholdelsen konstaterer mangler ved den forudgående undervisning, indberetter censor til VUC Storstrøms uddannelseschef på afdelingen.

 

Herefter indhenter uddannelseschefen relevant information for at få et overblik over eventuelle uregelmæssigheder. I sammenhæng med dette videresender VUC Storstrøm indberetningen til ministeriet.

 

Selvevaluering

 

Hvert år i december måned gennemføres en selvevaluering og på baggrund af denne udarbejdes en opfølgningsplan for det kommende år.

 

De seneste tre års opfølgningsplaner vil fremover kunne findes her.