Læringsdesign og -miljø

Begrebet læringsdesign er koblingen af vores pædagogiske praksis og IT-didaktik i et åbent og udvidet blik. Vi har fokus på forholdet mellem læreprocesser, multimodalitet og ikke mindst kursistens læring.

 

Med et særligt kig på kursistens læringsudbytte, designer underviseren åbne og kreative læringsforløb, som kobler viden om, hvordan man lærer, med værktøjer, der åbner for læringsaktivitet; hvor kursisten er med-producent af egen læring.

 

Disse læringsaktiviteter kan indeholde alle former for blendede opgaver: film, podcast, projektarbejde, formativ evaluering, kreative skriveopgaver m.m. De designes via Canvas og Microsoft Teams, som er indgangen til alle Office365 værktøjer - herunder OneNote Klassenotesbogen.  

 

For at sikre, at vi på VUC Storstrøm har et bredt og lokalt uddannelsestilbud, arbejder vi med mange mulige læringsveje: Man kan som kursist tage sin uddannelse derhjemme via Global Classroom, og man kan modtage undervisning i klasser eller på virksomheder.

 

VUC Storstrøm favner med andre ord geografisk og undervisningsmæssigt bredt.

 

 

Canvas som LMS 

Canvas er VUC Storstrøms LMS (Learning Management System) og e-læringsplatform og er derfor indgangen til al undervisningsmateriale på VUC Storstrøm.

 

Her findes alle de værktøjer, som kan benyttes af underviserne på VUC Storstrøm, og via dets simple single sign-on giver det nem adgang til alle de læringsværktøjer, vi har.

 

Opbygningen af Canvas gør det særligt velegnet til undervisning, der er klart struktureret, som fx fjernundervisning, men det er også her undervisningsmateriale placeres og deles, og det er her opgaveaflevering foregår.

 

Undervisningsplaner, undervisningens indhold samt lektier lægges også på Canvas.  

 

 

Microsoft Teams  

Microsoft Teams er indgangen til vores (sam-)arbejdsområde i undervisningen.

 

Teams giver nye muligheder for samarbejde, fx kan man chatte individuelt, i grupper eller i hele klassen og understøtte chatten med kollaborative værktøjer som Word, Excel og videokonference.

 

Læringsrummet, og kontakten mellem underviser og kursister heri, betyder, at underviseren i højere grad har mulighed for at ”se” den enkelte kursist og dennes læringsprocesser –uafhængigt af geografisk lokation.  

 

Klassenotesbogen  

Klassenotesbogen, der ligger som en væsentlig del af Teams og vores nye måde at tænke på, giver mulighed for at gentænke ”bogen” som koncept: kursisterne vil i løbet af deres tid på VUC Storstrøm skabe fælles notesbøger, hvori der findes links, film, oplæg fra underviseren via smartboard, individuelle noter samt gruppearbejde fra alle.

 

Den illustrerer dermed læringen som en aktiv læringsproces, der designes af underviseren med henblik på bedst muligt udbytte for kursisten. Den gør det desuden muligt for underviseren i langt højere grad at følge med i, hvordan og hvad der læres, da alt, hvad der foregår i læringsprocessen, kan ses og justeres løbende.

 

Vi kan altså arbejde med processer, formativ evaluering og åben læring på et helt nyt niveau.

 

Teams og Klassenotesbogen er med andre ord de oplagte værktøjer til at udfolde vores ideer om læringszoner og varieret tilgang til læring.  

 

 

Videokonference: Teams og Global Classroom 

Videokonference er indbygget i Teams og kan benyttes til vejlednings-, studiegruppe- og individuelle møder, men på klasseniveau arbejder vi stadig med vores Polycomløsning og Global Classroom-didaktik, der i forvejen er defineret ved kollaborative læringsdesigns.

 

På denne måde understøttes det åbne, lokale og geografisk spredte VUC bedst muligt, da kursisterne kan deltage, der hvor de er.  

Undervisningsformer

Traditionel klasseundervisning
Læreren underviser et hold.
Global Classroom
Kursisterne kan deltage i undervisningen hjemmefra eller fra en af de andre afdelinger i VUC Storstrøm.
Fjernundervisning
Kursister modtager opgaver og afleverer digitalt.

Principper for øvrige læringsmidler  

Øvrige elementer, der kan indgå i læringsdesigns, indtænkes efter følgende principper; de skal være 

 

  • kollaborative,
  • flerfaglige,
  • understøtte bevægelse i undervisningen
  • og i øvrigt ligge i tråd med den læringsdesignmæssige strategi.

 

Det gælder indkøb og brug af eksempelvis Active Floor, VR og Gamification-elementer, såvel som programmeringsværktøjer som Lego Wedo og Microbits og Makerspace-instrumenter som 3D printer og laserskærer. 

 

På det naturfaglige område søges samme principper inddraget; SmartNote kan nu arbejde kollaborativt og indgå i vores Office365-miljø på samme måde som Wordmath og GeoGebra-forlængelserne.

 

Dog må enkelte programmer som fx målings- og statistikværktøjet LoggerPro tilkøbes og arbejdes med som en del af det øvrige læringsdesign på samme måde som eksempelvis Systimes produkter.  

 

 

Kompetenceudvikling 

For at mestre alle disse værktøjer som en naturlig del af ens læringspraksis, vil alle undervisere indgå i ét kompetenceudviklingskursus per semester.

 

VUC Storstrøm er geografisk spredt over et område på omkring 3400 km² med ca. 270.000 indbyggere.

 

På trods af vores fordeling på seks lokale afdelinger med cirka 100 kilometer mellem Nakskov og Næstved, er det vores erklærede ambition, at tilgange til læring og kursisternes møde med undervisningen skal være den samme uanset, hvor man befinder sig.

 

Vi ønsker at dække bredt og undervise fagligt stærkt for på den måde at leve op til FN’s verdensmål nummer 4 om lige adgang til uddannelse for alle.

 

For at kunne designe undervisning, der har fokus på læring i mange forskellige undervisningsmiljøer, er det vigtigt, at underviseren har stærke undervisningskompetencer og er bevidst om, hvordan kursister aktiveres i selvstændige læreprocesser.

 

Arbejdet med at skabe relevante og tidssvarende læringsdesign udfoldes og understøttes af kompetenceudvikling, hvor VUC Storstrøms konsulenter tager rundt til de enkelte afdelinger og afholder kursusdage for alle undervisere. Her er fokus på pædagogik og didaktik i en lokal kontekst.

 

På den måde bliver arbejdet både generelt kompetencegivende og lokalt forankret, hvilket understøtter muligheden for at skabe åbne og inkluderende læringsmuligheder, der skal være med til at gøre det muligt for kursisten at realisere deres vej videre i livet uanset køn, bopæl eller sociale baggrund.

 

VUC Storstrøm skal være med til at gøre det muligt for kursisten at realisere deres vej videre i livet uanset køn, bopæl eller sociale baggrund.

 

Vi arbejder struktureret og innovativt med udgangspunkt i begrebet læringsdesign. Herved sikres, at man som kursist på VUC Storstrøm møder læring og læringsaktivitet, der er udviklet med samme læringssyn, og hvor relationer, læring og digitale arbejdsformer er ét.